9. Prepositions | Print |
Written by Administrator   
Saturday, 30 January 2010 13:43

Prepositions คือคำที่วางไว้หน้านาม (Nouns) หรือสรรพนาม (Pronouns) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนาม
หรือคำสรรพนามกับคำอื่นๆ ในประโยคบ่งบอกหน้าที่ต่างๆ

1. หน้าที่ของคำบุพบท ( Functions of Prepositions)

1.1 บอกสถานที่ ( place)

I have been in Bangkok . ( ฉันได้อยู่ในกรุงเทพฯ) The man swam across the river. ( ชายคนนั้นว่ายข้ามแม่น้ำ) He sits under the tree. ( เขานั่งใต้ต้นไม้) The boy stands beside the wall. ( เด็กชายคนนั้นยืนข้างกำแพง)

1.2 บอกเวลา ( Time)

She arrived at 9 O'clock in the morning. ( เธอมาถึงเวลา 9 โมงในตอนเข้า) We must return home before Sunset. ( พวกเราต้องกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตก) I waited for you till evening. ( ฉันรอคอยคุณจนกระทั่งเย็น)

1.3 บอกวิธีการและลักษณะ ( Method and manner)

The letter was sent by E-mail. ( จดหมายฉบับนั้นส่งไปทางอีเมล์) She was killed with a knife by her enemy. ( เธอถูกฆ่าด้วยมีดจากศัตรูของเธอ) By hard work , I passed the exams. (ด้วยความพยายามมากฉันจึงผ่านการสอบ)

1.4 บอกเหตุผลวัตถุประสงค์ ( Reason and purpose)

The man died of aids. ( ชายคนนั้นตายด้วยโรคเอดส์) Exercise is good for your health. ( การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของคุณ) We worked hard for success. ( พวกเราทำงานหนักเพื่อความสำเร็จ)

1.5 บอกความเป็นเจ้าของ (Possession)

Bangkok is the capital of Thailand . กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของไทย I saw a drunken man with red eyes. ฉันพบชายขี้เมามีนัยน์ตาแดง He is a man of sincere . เขาเป็นชายที่มีความซื่อสัตย์

1.6 บอกทิศทาง ตำแหน่ง ( Direction and Motion)

He fell on the floor. ( เขาล้มลงบนพื้น) She climbed up the wall. ( เธอปีนบนรั้ว) The moon moves around the earth. ( ดวงจันทร์หมุนรอบโลก) I live between Prannok and Charan Sanitwong road. (ฉันอยู่ระหว่างถนนพรานนกและจรัญสนิทวงศ์)

ศัพท์เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของคำบุพบท

On, in, to, into, over, up, above ( เหนือ) after ( หลัง ) across ( ข้าม) against ( ทวน ) before ( ก่อน) behind ( ด้านหลัง)
beyond ( นอกเหนือ)beneath ( ภายใต้) between ( ระหว่าง) by, with, down ( ล่าง) during ( ระหว่าง) from ( จาก) through
( ตลอด) until ( จนกระทั่ง) at, like ( เหมือน) for, as well as ( เท่า) เป็นต้น คำบางคำทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันเป็นทั้ง
บุพบท ( Prepositions) คำกิริยาวิเศษณ์ ( adverbs) และคำสันธาน ( Conjunctions) ในคำเดียวกัน2. เปรียบเทียบบุพบทกับคำอื่นๆ (Comparison of Prepositions)

 

คำบุพบท (บุพบท + นาม) คำกิริยาวิเศษณ์(คำกริยา + กริยาวิเศษณ์)
The students are in the room.

( นักเรียนเหล่านั้นอยู่ในห้องนั้น)
The students are in.

( นักเรียนเหล่านั้นอยู่ข้างใน)
The tourist walked past the door .

( นักท่องเที่ยวเดินผ่านประตู)
The tourist walked past .

( นักท่องเที่ยวเดินผ่าน)
They came before the appointed time .

( พวกเขาถึงก่อนเวลานัด)
I have seen her before .

( ฉันเคยพบเธอมาก่อน)
We shall go out after dinner .

( พวกเราจะออกไปหลังทานอาหารเสร็จ)
What comes after ?

( อะไรจะมาหลังจากนั้น)

 

คำบุพบท (บุพบท + นาม) คำสันธาน (คำเชื่อม + ประโยค)
I do homework before bedtime .

( ฉันทำการบ้านก่อนไปนอน)
I do homework before I go to bed .

( ฉันทำการบ้านก่อนฉันไปนอน)
They will arrive after dinner .

( พวกเขาจะมาถึงหลังอาหารเย็น)
They will arrive after you leave .

( พวกเขาจะมาถึงหลังจากคุณอออกไป)
She won't be here before six O'clock evening .

( เธอจะไม่อยู่ที่นี่ก่อน 6 โมงเย็น)
She will leave before you get here .

( หล่อนจะไปก่อนที่คุณจะมาถึงที่นี่)ลิงค์เรียนเพิ่มเติมค่ะ >> Grammar explanations - adverb
ลิงค์แบบทดสอบค่ะ >> Exercises - adverb

ดูจากเว็บอื่นด้วยค่ะ http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar_list/zeitformen.htm
แบบทดสอบ http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/zeitformen.htm

previous / next

Last Updated on Friday, 21 January 2011 04:17